Medicínské obory

Balneologie je obor na ústupu, ale držme palce, aby prožila renesanci. Je to lékařský obor, který má dlouhou tradici u nás. Karel IV. založil Karlovy Vary už v roce 1350. Je škoda, že rozmach lázeňského lékařství je dnes tlumen. Možná pomůže UNESCO. Hodlá nad několika světovými lázněmi držet patronát formou zařazení některých evropských lázeňských měst na seznam světového dědictví. Mohly by tam být Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Z těch cizích pak ještě francouzské Vichy, po jednom lázně britské, belgické a italské, nejisté je zařazení německých lázní Baden Baden.

Doprava nemocných, raněných a rodiček (DNR) je sanitní doprava pacientů, kterou zajišťují soukromé společnosti, ale i další organizace, např. Záchranná služba Praha a řada dalších. Majáček ani houkačku zpravidla nepoužívají, mohou je použít jen ve výjimečných případech. Sanita DNR odveze pacienta k lékaři nebo z nemocnice do domácího léčení, pokud se tam nedokáže dostat sám. Používá se při plánovaných cestách k lékaři. Pacient musí mít předem vypsanou žádanku od lékaře. Cestu hradí zdravotní pojišťovna. Řidič sanitního vozu vyzvedne pacienta přímo doma a po celou dobu cesty zajišťuje bezpečný převoz k lékaři. Sanitní vozy jsou vybaveny polohovatelnými lehátky, zádržnými systémy a profesionální transportní technikou. Převezou i nepohyblivého pacienta nebo vozíčkáře. Řidiči jsou proškoleni, aby věděli, jak mají nemocným poskytnout odbornou první pomoc. 

eHealth a telemedicína. I moderní obory, jako je elektronizace zdravotnictví a dálková komunikace s pacienty přes facebook, skype a další aplikace, mají svou historii. Možná to tehdy nebyla pravá telemedicína, ale kupř. kouřové signály šamanů byly historicky předchůdcem současného sdílení informací o pacientech přes internet. Vlastní eHealth má historii krátkou, poprvé byl tento termín použit v roce 2000. Více je v učebnici tady.

Interna patří k základním lékařským oborům klinické medicíny. Česky se nazývá vnitřní lékařství, protože je zaměřena především na onemocnění vnitřních orgánů. Svým obsaem jde o nejrozsáhlejší medicínský obor, který zahrnuje řadu podoborů: kardiologie, pneumologie, gastroenterologie, nefrologie, onkologie, revmatologie, endokrinologie, diabetologie, obezitologie a další. Interna bývá označována za královnu medicíny. Za zakladatele české internistické školy je považován Prof. MUDr. Josef Tomayer.

Léčba alkoholismu a jiných toxikomanií. Když se řekne závislost, každý si představí alkohol, nelegální drogy a cigarety. Alkohol a tabák jsou nejčastější užívanou drogou. Alkohol je droga, která splňuje svými vlastnostmi kritéria OSN pro zařazení na seznam omamných a psychotropních látek. Přesto jeho výroba i prodej jsou legální. První specializované pracoviště určené k léčbě alkoholově závislých osob na území našeho státu vzniklo 10. září 1948 U Apolináře. Po vzoru světových center se začalo věnovat léčbě alkoholiků ve formě terapeutických komunit. Na ústavní péči o pacienty se závislostí na alkohol navazovaly ambulantní ordinace s názvem AT (alkohol a toxikomanie). Opilým lidem se krátkodobě pomáhá také prostřednictvím tzv. záchytných stanic. Po roce 1989 se zakládala nízkoprahová zařízení, terénní programy, programy minimalizace škod a doléčovací programy. Léčba alkoholismu je založena na psychoterapii a jejím cílem je seznámit pacienta s problematikou alkoholismu a dovést ho k abstinenci. Probíhá většinou skupinově. Terapie se realizuje v protialkoholních léčebnách, psychiatrických klinikách a v poradnách. Léčba probíhá ambulantně nebo při hospitalizaci. Délka léčení je asi 3 měsíce. Při ústavní léčbě má význam také režimová terapie a tělesná výchova. Důležitá je také detoxikace organismu. Jejím smyslem je zbavit tělo návykové látky, pomoci pacientovi překonat možné odvykací příznaky a připravit jej na další léčbu. Cílem léčby je důsledná abstinence. U závislých na alkoholu je vždy vhodná konzultace psychiatra a případně lékaře – internisty.

Klinická farmakologie je nástavbový obor farmakologie. Studuje a objektivními metodami hodnotí účinky léků u zdravých lidí i nemocných pacientů. Zaměřuje se na aplikaci farmakologických principů a metod v klinické praxi a na péči o pacienta a průběh a výsledky jeho léčby. K získání specializace klinického farmakologa musí mít lékař (atestovaný buď v interním či dětském lékařství nebo v geriatrii) komplexní přehled, umožňující individualizovanou farmakoterapii. Součástí jsou metody používané při klinickém hodnocení léčiv, terapeutické monitorování léčiv, základy klinicky aplikované farmakokinetiky, znalosti základních skupin léčiv umožňující zvládnutí chorobného stavu s optimálním využitím finančních prostředků a s minimem výskytu nežádoucích účinků léčby.

Management zdravotnictví je interdisciplinární obor na pomezí medicíny, manažerských a ekonomických profesí. Zabývá se finančními aspekty, řízením lidských zdrojů, projektového řízení a právní úpravy zdravotnictví. Z lékařských fakult je společně s managementem v sociálních služeb přednášen na 1. LF UK v Praze, jeho výuku však zajišťují i nemedicínské vysoké školy.

Obezitologie není specializačním oborem medicíny, i když se toto slovo používá často a existuje dokonce Obezitologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Sexuologie. Jedná se o vědecký obor, který se zabývá pohlavním životem. Je úzce spjata s dalšími obory – lékařstvím, fyziologií, psychiatrií, pedagogikou a etikou. Zabývá se funkcemi a vývojem pohlavních orgánů. Další zájem věnuje sexuálnímu chování, partnerství, problematice sexuálně rizikovému chování včetně výzkumu, diagnostice a léčbě pohlavních a pohlavně přenosných nemocí. Do tohoto oboru se řadí zvláštní kapitola deviantologie. Ta se zabývá parafilním sexuálním chováním. Lékař sexuolog se musí orientovat i v oblasti urologie, gynekologie a porodnictví, psychiatrie, mikrobiologie a psychologie. Sexuologie se zaměřuje na celou šíři sexuální problematiky člověka. Zajímá se o jeho tělesný stav i psychiku. Hledá souvislosti mezi mozkovou činností a dalším tělesným stavem lidí.

Tělovýchovné lékařství. Tento obor se zabývá o jedince nemocné a oslabené v podmínkách fyzické aktivity. Ti mají fyzickou výkonnost limitovanou chorobným procesem. Základním předmětem tělovýchovného lékařství je tělesná a sportovní aktivita člověka v diagnostice, léčbě a prevenci. Je interdisciplinárním oborem, protože lidské zdraví může být tělesným pohybem zlepšeno nebo i zhoršeno. Spolupracuje s lékařskými obory – vnitřní lékařství, pediatrie, všeobecné lékařství, dorostové lékařství, chirurgie, ortopedie, kardiologie a celou řadou dalších oborů.

© 2024: znamy-lekar.cz | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress