Medicínské obory

Balneologie je obor na ústupu, ale držme palce, aby prožila renesanci. Je to lékařský obor, který má dlouhou tradici u nás. Karel IV. založil Karlovy Vary už v roce 1350. Je škoda, že rozmach lázeňského lékařství je dnes tlumen. Možná pomůže UNESCO. Hodlá nad několika světovými lázněmi držet patronát formou zařazení některých evropských lázeňských měst na seznam světového dědictví. Mohly by tam být Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Z těch cizích pak ještě francouzské Vichy, po jednom lázně britské, belgické a italské, nejisté je zařazení německých lázní Baden Baden.

eHealth a telemedicína. I moderní obory, jako je elektronizace zdravotnictví a dálková komunikace s pacienty přes facebook, skype a další aplikace, mají svou historii. Možná to tehdy nebyla pravá telemedicína, ale kupř. kouřové signály šamanů byly historicky předchůdcem současného sdílení informací o pacientech přes internet. Vlastní eHealth má historii krátkou, poprvé byl tento termín použit v roce 2000. Více je v učebnici tady.

Interna patří k základním lékařským oborům klinické medicíny. Česky se nazývá vnitřní lékařství, protože je zaměřena především na onemocnění vnitřních orgánů. Svým obsaem jde o nejrozsáhlejší medicínský obor, který zahrnuje řadu podoborů: kardiologie, pneumologie, gastroenterologie, nefrologie, onkologie, revmatologie, endokrinologie, diabetologie, obezitologie a další. Interna bývá označována za královnu medicíny. Za zakladatele české internistické školy je považován Prof. MUDr. Josef Tomayer.

Klinická farmakologie je nástavbový obor farmakologie. Studuje a objektivními metodami hodnotí účinky léků u zdravých lidí i nemocných pacientů. Zaměřuje se na aplikaci farmakologických principů a metod v klinické praxi a na péči o pacienta a průběh a výsledky jeho léčby. K získání specializace klinického farmakologa musí mít lékař (atestovaný buď v interním či dětském lékařství nebo v geriatrii) komplexní přehled, umožňující individualizovanou farmakoterapii. Součástí jsou metody používané při klinickém hodnocení léčiv, terapeutické monitorování léčiv, základy klinicky aplikované farmakokinetiky, znalosti základních skupin léčiv umožňující zvládnutí chorobného stavu s optimálním využitím finančních prostředků a s minimem výskytu nežádoucích účinků léčby.

Management zdravotnictví je interdisciplinární obor na pomezí medicíny, manažerských a ekonomických profesí. Zabývá se finančními aspekty, řízením lidských zdrojů, projektového řízení a právní úpravy zdravotnictví. Z lékařských fakult je společně s managementem v sociálních služeb přednášen na 1. LF UK v Praze, jeho výuku však zajišťují i nemedicínské vysoké školy.