Známý lékař vás vítá

Známý lékař je tady pro ty, kterým se medicína stala koníčkem: chceme představit významné osobnosti historie a současnosti medicíny. Ale také muzea medicíny, knihy o lékařích, filmy o nich a podobně. Stačí si v menu po levé straně nahoře najít téma nebo celebritu, které vás zajímá. Postupně budeme přidávat další a další. Vědecké obory, celostní medicína i přírodní medicína a léčitelství. Nepleťte si nás s úspěšným webem www.znamylekar.cz, který k nám byl importován z Polska, a zabývá se hodnocením aktivit současných lékařů.

Wikipedie

Internet mám taky, je to moc dobrá věc. I na Wikipedii umím číst. Navíc jsem 6 let studoval medicínu a složil atestace (vtipná cedulka v jedné ordinaci, kde možná panu doktorovi jeho pacienti radili až moc).

Média, která se tváří seriózně, mohou mást veřejnost ještě více. Významnou hrozbou falešných informací je např. Wikipedie (anglicky Wikipedia), která sama sebe nazývá encyklopedií. Mnozí v ní hledají i odpovědi na otázky kolem svého zdraví. Nejde však o texty sestavené odborníky ani znalci, přispívat do Wikipedie může každý bez ohledu na znalost problematiky. Stačí se anonymně přihlásit a sám sebe pasovat na odborníka. Kontrolu provádějí další wikipedisté, kteří též problematiku nemusejí ovládat. Všichni píší anonymně. Mezi wikipedisty existují lobby, které prosazují své zájmy. V české wikipedii je silná je např. lobby homosexuální. Mnozí wikipedisté upravují texty tak, aby byly blízko té „jejich pravdě“.

Riziko Wikipedie spočívá v jejím zveřejnění na prvních pozicích vyhledávačů. Známé kauzy Wikipedie jsou např. smyšlené články o neexistující válce (Bicholimský konflikt), který byl zveřejněn 5 let, aniž si kdokoli všiml. Wikipedický text o neexistující postavě polské historie (Henrik Batuta) byl odhalen až po letech trvalého matení veřejnosti. 

Zbavme medicínu mýtů

Okolo lékařství existuje řada mýtů. Klasickým příkladem je například Hippokratova přísaha. Často se nesprávně tvrdí, že lékaři ji skládají a že je základem pro jejich povolání. Kdo zná její skutečné znění, ten ví, že je to nesmysl. Kdyby se jí lékaří drželi, byli by všichni chirurgové zakázáni, gynekolové by nesměli provádět interupce, ženy jako lékařky by nesměly existovat a všichni univerzitní profesoři by žili  naprosté blahobytu, neb by jim jejich studenti odevzdávali peníze podle potřeby. Navíc se dle historických pramenů zdá, že Hippokratovu přísahu nevytvořil Hippokratés.

Významnou osobností historie medicíny byl muslimský lékař a učenec Avicenna, který prý pronesl památnou větu: Mé znalosti dosáhly bodu, kdy vím, že nic nevím. Při tom už v 10 letech uměl zpaměti celý svatý korán a medicínu, kterou začal studovat v 17 letech, považoval za obor ne příliš náročný k naučení. Osobností má však medicína nepřeberný počet a od toho je náš web, aby vás s nimi postupně seznamoval.

Spolupráce s vámi

Rádi budeme za veškeré odborné připomínky a tipy. Pošlete nám své příspěvky přes návštěvní knihu. Hledáme nadšence, kteří s námi budou tvořit. Ozvěte se. Děkujeme.

Hippokratova přísaha

Přísahám při lékaři Apollonovi a Asklepiovi a Hygieii a Panaceii a při všech bozích a bohyních, jež beru za svědky, že budu plnit podle svých schopností a podle svého úsudku tuto přísahu a smlouvu: Budu považovat toho, který mě naučil tomuto umění, za rovnocenného svým rodičům a budu žít svůj život v partnerství s ním; bude-li mít potřebu peněz, rozdělím se s ním o svůj díl; budu se dívat na jeho potomky tak jako na své bratry v mužské linii a budu je učit tomuto umění – budou-li si přát být tomuto učeni, a to bez odměny a bez smluvní listiny; podělím se o předpisy, ústní instrukce a o všechny ostatní vědomosti se svými syny a se syny toho, který mě učil, a s žáky, kteří podepsali závazek a složili přísahu dle lékařského zákona, ale s nikým jiným. Budu aplikovat dietetická opatření pro dobro nemocných podle svých schopností a podle svého úsudku; budu je chránit před poškozením a před křivdou. Nepodám nikomu smrtící látku, i kdyby ji ode mne žádal, a ani nikomu tuto možnost nenavrhnu. Podobně nepodám ženě abortivní prostředek. V čistotě a v posvátnosti budu střežit svůj život a své umění. Nepoužiji nože, dokonce ani ne u lidí trpících kameny, ale ustoupím ve prospěch těch, kteří se zabývají touto prací. Navštívím-li kterýkoliv dům, přijdu pro blaho nemocného a budu prost jakékoliv záměrné nepravosti, veškeré zlomyslnosti a obzvláště touhy po smyslových požitcích, ať se ženami, nebo s muži, ať se svobodnými, nebo s otroky. Cokoliv uvidím nebo uslyším v průběhu léčení nebo dokonce mimo léčení v pohledu na život lidí, to, co se v žádném případě nesmí šířit mimo dům, vše si nechám pro sebe; vždyť bych se musel stydět o tom mluvit. Jestliže splním tuto přísahu a neporuším ji, mohu mít zaručeno, že se budu radovat ze života a z umění a že budu ctěn a proslulý mezi všemi lidmi na všechny časy, které přijdou; jestliže ji však poruším a budu přísahat falešně, ať je opak toho všeho mým údělem.

Názory muslimského lékaře Avicenny

Zlo není opakem dobra, je jen jeho překážkou. | Jednou rukou už pacient lékaři nezatleská. | Když přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele. | Kdo zanechal tělesných cvičení, často churaví, neboť síla jeho orgánů následkem nedostatku pohybu slábne. | Hluboká řeka se nezkalí, když byl do ní hozen kámen, stejně tak člověk. Zlobí-li se pro urážky, není řekou, nýbrž kalužinou.

Lékařská modlitba podle židovského filosofa Maimonida

Ó, Bože! Naplň mou duši láskou k tomuto umění a ke všem stvořeným bytostem. Nedopusť, aby mne touha po zisku a slávě od mého umění odvedla, neboť nepřátelé pravdy a nepřátelé lásky k člověku by mne pak snadno mohli využít a vzdálit od šlechetné povinnosti prokazovat dobro Tvým dětem.

Učiň, ať v tom, kdo trpí, vidím vždy jen člověka. Učiň, ať je můj duch u lůžka nemocného vždy jasný, ať není ničím rozptylován. Ať si je ale vědom toho, co ho naučily zkušenost a věda: neboť velká a vznešená jsou vědecká bádání, jejichž cílem je uchování života a zdraví všech stvořených bytostí.

Učiň, ať moji pacienti důvěřují mně i mému umění, ať uposlechnou mých rad a doporučení. Vzdal od jejich lůžek šarlatány, šiky příbuzných s tisíci radami a strážce, kteří vždy vše vědí, neboť je to nebezpečná čeládka, která marnivě zhatí nejlepší záměry tohoto umění a přivede pacienty až na pokraj smrti. Když mě hlupáci odsuzují a vysmívají se mi, kéž mne láska k mému umění učiní jako štít nezranitelným, abych mohl vytrvat v pravdě bez ohledu na věhlas, dobré jméno a věk mých nepřátel. Obdař mě, ó Bože, shovívavostí a trpělivostí k pacientům, kteří jsou tvrdohlaví a hrubí.

Učiň, ať jsem ve všem uměřený, má láska k této vědě nechť je však nezměrná. Nechť si nikdy nepomyslím, že jsem všemocný. Dej mi sílu, vůli a příležitost, aby mé vědomosti stále narůstaly. Mohu dnes ve svém vědomí odhalit to, čeho bych se včera nenadál, neboť toto umění je veliké, ale duch člověka proniká stále dál.

Ne lásku, ani pravdu … ale soucit a slušnost

Říkám: Přestaňte konečně hlásat lásku a pravdu! Nechci, aby mě sousedi milovali. To bych je musel milovat taky. A dodávám: Jen soucit a slušnost mohou zachránit lidstvo.To jsou slova známého českého psychiatra MUDr Miroslava Plzáka.

© 2024: znamy-lekar.cz | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress