Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce

14.04.2018 01:47

Prosociální chování úzce souvisí s vyšší mírou emoční inteligence. K prosociálnímu chování existuje řada důvodů. Některé sociologické studie napadají klasickou představu altruismu, jako nezištné touhy pomáhat jiným, která je silnější než vlastní potřeby. Skutečnou motivací může být místo altruismu společenská kontrola nebo dokonce sobectví. Egoisté jednají prosociálně na základě paradigmatu vzájemné výhodnosti, zvažují úsilí a zisk a pokud jsou náklady na pomoc vyšší než prospěch, projekt nerealizují. Současně je uváděno, že právě draví a sebestřední, ekonomicky myslící jedinci jsou zdrojem ekonomického růstu společnosti a blahobytu. Vděk má patřit skupině úspěšných a bohatých, kteří upřednostňují osobní nezávislost, racionální zájem o sebe a poctivost. Dovolím si zdůraznit: úspěšní jedinci, kteří jsou zdrojem růstu obecného blaha, musejí vyznávat morální imperativ.  

Antisociální chování je na druhém konci spektra a patří mezi sociálně patologické jevy, které společnost odsuzuje. Regulativem jednání člověka je morálka a sociální normy společnosti, při antisociálním chování jsou navíc často narušeny i právní normy. Mezi těmito póly existuje široká škála vzorců chování, které lze označit za chování neutrální nebo nestranné. I to má své důležité místo v managementu sociální práce. Typickým příkladem je neutrální postoj organizací typu Červený kříž a Červený půlměsíc (ČK&ČP). Červený kříž a Červený půlměsíc nesmějí diskriminovat národnostně, nábožensky, z důvodu rasy či politického názoru či třídního postoje. Navíc organizace nikdy nesmí stranit žádnému účastníku konfliktu. Tato pravidla patří mezi sedm základních principů, jak je uvádí Statut Mezinárodního hnutí ČK&ČP: „Aby si Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce uchovalo důvěru všech, neúčastní se nikdy na nepřátelských akcích ani na sporech politického, náboženského, rasového či ideologického rázu.“ [1][1] Překlad z angličtiny: In order to continue to enjoy the confidence of all, the Movement may not take sides in hostilities or engage at any time in controversies of a political, racial, religious or ideological nature. Uvedeno v dokumentu Statutes of the International Red Cross and Red Crescent Movement (Status Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Čeveného půlměsíce) v Ženevě v roce 1986.